Spradź swój email, wiadomość potwierdzenia rejestracji została wysłana
Praca za granicą poprzez agencję cz.1
Wróć

Wyjazdy do pracy za pośrednictwem agencji coraz bardziej zyskują na popularności. Głównym powodem jest to, że pracodawcy ułatwiają sobie zadanie, zlecając agencjom zatrudnianie nieznanych osób oraz to, że pracownicy korzystający z usług agencji czują się bezpieczniej, mając zapewnioną pracę oraz w większości przypadków – pomoc pracownika agencji w przypadku jakichś problemów. Ponadto agencje często proponują lokale, a nawet kursy dokształcające, np. językowe.

Z tych powodów popularność usług agencji pośrednictwa pracy rośnie zarówno wśród pracodawców jak i pracowników. Zwłaszcza, że praca już „nie czeka”, tak jak kiedyś, kiedy to można było wyjechać w tzw. ciemno i dostać praca za granicą od zaraz. Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że każdego roku poprzez niepubliczne agencje zatrudnienia praca za granicą znajduje około 100 000 osób. Jest to sposób nie tylko na poprawę swojej sytuacji finansowej, ale także możliwość zdobycia nowych doświadczeń, kwalifikacji i znajomości.

Niestety do wspomnianego Ministerstwa wciąż docierają wiadomości o nielegalnych, a przede wszystkim nieuczciwych pośrednikach. Dlatego aby zabezpieczyć się przed niebezpieczeństwem oszukania, należy bardzo dobrze przyglądać się ofertom pracy i w miarę możliwości jak najlepiej sprawdzać daną agencję. Pomocą może tu być tzw. agencja „z polecenia”, sprawdzona przez przyjaciół i znajomych, którzy już pracowali za jej pośrednictwem. Jednak jeśli takich znajomości nam brakuje, koniecznie trzeba „prześwietlić” agencję, z którą zamierza się podpisać umowę. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie norm prawnych, którym podlegają agencje oraz uczulić na niebezpieczeństwa, na które mogą zostać narażone osoby chętne do współpracy z takimi firmami.

Usługi oferowane przez agencje zatrudnienia na terenie Polski:

•    pośrednictwo pracy – kierowanie osób do pracy w Polsce i za granicą – u pracodawców zagranicznych; jest to pomoc poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników;

•    doradztwo personalne – usługi doradcze wykonywane na rzecz pracodawców;

•    poradnictwo zawodowe – pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych;

•    praca tymczasowa – kierowanie pracowników do wykonywania pracy tymczasowej.

Legalność działania agencji, które oferują praca za granicą reguluje ustawa „O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” z dnia 20 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415). Zgodnie z nią legalne prowadzenie działalności agencji zatrudnienia wymaga uzyskania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Rejestr taki prowadzą Marszałkowie Województw. Dokonanie takiej rejestracji potwierdzone zostaje odpowiednim certyfikatem.

Warto jednak wiedzieć, że z obowiązku takiej rejestracji zwolnione są agencje zatrudnienia z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, które działając na terenie Polski, korzystają ze swobody świadczenia usług. Agencje te mają tylko obowiązek poinformowania Marszałka Województwa o zamiarze prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej.

Na co należy zwracać uwagę szukając praca za granicą poprzez agencję? Przede wszystkim należy bardzo uważnie zapoznać się z umową. Agencja kierująca do praca za granicą ma obowiązek zawarcia pisemnej umowy z osobą kierowaną do pracy (art. 85 w/w ustawy). Umowa ta nie jest umową o pracę, zawieraną z pracodawcą!

Umowa kierująca do praca za granicą musi określać:

•    zagranicznego pracodawcę,
•    okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
•    rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania,
•    przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne,
•    warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych,
•    obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia,
•    zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a obywatelem polskim, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń,
•    kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do praca za granicą poniesione na: dojazd i powrót osoby skierowanej, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów,
•    informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy,
•    inne zobowiązania stron.

 

Subskrybuj i otrzymuj nowe ogłoszenia na adres email.
Wybierz kraje, z których chcesz otrzymywać ogłoszenia:
Subskrybuj
Należy wybrać co najmniej jeden kraj
Dziękujemy! Twój adres email został dodany do naszej bazy danych.
@ pracazagranicaodzaraz.pl 2014-2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone             Nowości - artykuły  |   Zasady i polityka prywatności  |   Kontakt

Praca za granicą - legalne oferty pracy za granicą, gdzie można znaleźć wiarygodne ogłoszenia. Stworzyliśmy ten portal z myślą o wszystkich osobach planujących wyjechać, jak i tych, którzy już przebywają poza granicami naszego kraju. Codziennie zamieszczamy ogłoszenia od renomowanych agencji zatrudnienia oraz firm z całego świata. Wierzymy, że oferty pracy zamieszczone na naszym portalu pozwolą Ci szybko znaleźć odpowiednią ofertę.

W celu ubiegania się o pracę proszę uzupełnić formularz kontaktowy znajdujący się pod opisem stanowiska pracy. Wszystkie aplikację są wysyłane do firmy, która zamieściła ogłoszenie